කොව්ඩි වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අත්‍යඅවශ්‍ය රාජකාරී කටයුතු සඳහා කැඳවීම

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් - 2020

පහත ඇමුණුම බලන්න.

ඇමුණුම

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

රැකියා විරහික උපාධිධාරී හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020

කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට සති තුනක කාලයක් නායකත්ව පුහුණුව සඳහා සහභාගී වූ උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් වෙත කරන කාරුණික නිවේදනයයි.

ඔබ නායකත්ව පුහුණුව(පළමු කණ්ඩායම) සාර්ථකව අවසන් කල බවට අදාල ස්ථාන භාර නීලධාරීවරයෙකු මගින් සහතිකපතක් ලබා දී ඇත. එම සහතික පතෙහි පිටපතක් අදාල විෂය භාර නිලධාරිණිය වෙත කඩිමින් ලැබීමට සලස්වන්න.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කැස්බෑව

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දී නොමැති පහත උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් 2020.10.12 දින වන විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන්න.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

රැකියා විරහික උපාධිධාරී හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටකේ අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020

කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් වෙත කරන කාරුණික නිවේදනයයි.

ඔබගේ බැංකු ගිණුමේ ජායා පිටපතක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා නොදුන් උපාධිධාරීන් සිටින්නේ නම් 2020.10.09 දිනට ලබා දීම කාරුණික වන්න.

පහත සඳහන් තොරතුරු ද ඇකුළත් විය යුතුය.

සැ.යු.

  • පත්වීම් ලිපියේ අංකය
  • ලියාපදිංචි අංකය
  • නම
  • හැඳුනුම්පත් අංකය
  • බැංකුවේ නම
  • බැංකු ගිණුම් අංකය

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

රැකියා විරහික උපාධිධාරී හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටකේ අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020 (දෙවන අදියර)

2020.10.12 දින ඇරඹීමට නියමිත දෙවන අදියරේ සියලුම පුහුණුවීම කටයුතු කොවීඩ් 19 හේතුවෙන් පවතින තත්ත්වය මත එදිනට ආරම්භ නොවන බවත් යළි පුහුණුව ආරම්භ වන දින පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් දැනුම් දී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා ඇමුණුම බලන්න.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

රැකියා විරහික උපාධිධාරී හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටකේ අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020

දෙවන අදියර

නායකත්ව පුහුණුව සඳහා දෙවන අදියර යටතේ සහභාගී වීමට නියමිත අභ්‍යාසලාභී උපාධීධාරීන්ගේ නාමලේඛනය පහත පරිදි වේ.

සැ.යු. වෙනත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් අනුයුක්ත වී පැමිණි අභ්‍යාසලාභීන් නායකත්ව පුහුණුව සඳහා සහභාගී විය යුත්තේ ප්‍රථම වරට අනුයුක්ත වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයනේ බව දැනුවත් කරමි.

 

News & Events

Scroll To Top