2017.12.31 දිනට තොරතුරු

සමෘද්ධි අංශය

  1. සමෘද්ධි සහනාධාර

අනු අංකය

කලාපය

සහනාධාර වටිනාකම

එකතුව

420/-

1500/-

2500/-

3500/-

01

බොරලැස්ගමුව

-

441

247

366

1054

02

පිළියන්දල

-

471

147

234

852

03

මඩපාත

05

687

236

410

1338

04

කැස්බෑව

03

286

126

140

555

05

බෝකුන්දර

02

483

137

228

850

එකතුව

10

2368

893

1378

4649

  1. 2017 වර්ෂයේ ප්‍රජා මූල බැංකු සමිතියේ හා බැංකු වල ආයෝජන , වියදම හා ලාභය

අනු අංකය

බැංකුව

අයෝජන රු.

වියදම රු.

ලාභය රු.

01

බොරලැස්ගමුව

73201977.54

12963841.76

4524870.98

02

පිළියන්දල

96225470.59

9911424.84

4841231.00

03

මඩපාත

133669246.39

17411450.65

9839130.58

04

කැස්බෑව

71830083.85

9777865.54

4366453.61

05

බෝකුන්දර

71069253.25

13354343.06

5314282.76

06

ප්‍රජා මූල බැංකු සමිතිය

94854066.43

4460930.45

4362306.50

එකතුව

540850098.05

67879856.30

37248275.43

  1. 2017 වර්ෂයේ සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ගෙවීම් කිරීමේ තොරතුරු

අනු අංකය

සිදුවීම

සංඛ්‍යාව

මුදල

01

මරණ

140

2100000.00

02

විවාහ

69

517500.00

03

දරු උපත්

08

60000.00

04

රෝහල් ගතවීම්

107

349250.00

05

සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව

1605

2407500.00

06

නිවුන් දරු උපත්

52

260000.00

එකතුව

1981

5694250.00

News & Events

Scroll To Top