• කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • කැස්බෑව නගර සභාව
 • බොරලැස්ගමුව නගර සභාව
 • මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය කැස්බෑව
 • පිළියන්දල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
 • පිළියන්දල පොලිස් ස්ථානය
 • බොරලැස්ගමුවපොලිස් ස්ථානය
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය - වේරහැර
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය - පිළියන්දල
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය- කැස්බෑව
 • ගොවිජන කේන්ද්‍රය
 • ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - කැස්බෑව
 • ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - බොරලැස්ගමුව
 • ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - පිළියන්දල
 • ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - බොරලැස්ගමුව
 • ජාතික ජල සම්පත් ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන කාර්යාලය
 • සුරාබදු කාර්යාලය
 • මහජන බැංකුව
 • ලංකා බැංකුව
 • ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
 • පර්යන්ත රෝහල
 • විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය
 • සමූපකාර තොග වෙළද සංස්ථාව
 • විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය
 • වේරහැර බරවා මර්ධන මධ්‍යස්ථානය
 • ජඹුරලිය ආයුර්වේද රෝහල
 • වේරහැර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
 • ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය - කැස්බෑව
 • පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - කැස්බෑව

News & Events

Scroll To Top